Hva vi gjorde i sommerferien


Når høstmørket setter inn, er godt å kunne tenke på sommerens suksesser.

Risør Bluegrassfestival

Først og fremst spilte vi for en fullsatt låve på Risør Bluegrassfestival. Utstyrt med to videokamera, ekstern opptaker og opptak fra mixebordet lå vår konsert an til å bli ennå en klassisk Drømmere & Drankere –dvd.

Fredag den 15. juli stilte vi forsterka med Erlend Åsland på banjo og Christian Skaugen på dobro og et knippe nye låter fra vår kommende cd. Vi spilte tett og godt og det svingte som juling. Da vi avslutta med “Kjøp en fiol” – forsterka med mannskoret fra Tuftes nabotelt (takk, guttær!) sto applausen i taket.

Vårt innslag ble noe kortere enn planlagt da Hans-Martin brukte litt spilletid på å sette opp den eksterne opptakeren, og herren som var gitt i oppdrag å introdusere oss var sørpe full og bare sto og babla en hel låts tid.

Og opptakene? Vel, det viste seg at lydmixeren hadde mutet (slått av ) bassen til Hans-Martin (som lød veldig bra på scenen) ut til publikum så opptakene er helt verdiløse. (Men dvd’en fra i fjor er fortsatt brukbar. Se nedenfor)

Sideprosjekt

Christian spilte med “Earlybird Stringband” (http://www.earlybirdstringband.com/) som ble kåret til årets mest populære innslag på festivalen. Erlend avslutta sammen med “Meget i sløyd”, forvist til gitar da Øystein Sunde ikke kom som planlagt. Men å overta Sundes gitarspill er jo ikke noen heksekunst for unge Aasland.

Snorre gjorde to veldig bra set med Espen Ulleberg & Co i “Boxcar Rental“ (http://www.myspace.com/boxcarrental) , og Tufte gjesta “Olav Larsen and the Alabama Rodeo Stars” (http://www.alabamarodeostars.com) med sang og munnspill på John Prines “Everybody needs somebody that they can talk to”.Det var årets festivalsommer for D&D.


Private spillejobber

Også spilte vi på Nationalteaterets sommerfest på Hovedøen den 5 august, denne gangen forsterka med Jan Tariq (sjekk ut “Tuva & Tariq”( http://nb-no.facebook.com/tuvaogtariq)) på dobro og en fraværende Erlend Åsland på medbrakt banjo (vi bar banjoen til Klosterkroa, men Åsland viste seg ikke.)

Vi spilte for 110 festglade skuespillere og teaterarbeidere, hvorav 90 valgte å sitte ute i kveldssola fremfor å høre oss innendørs. (Men skuespiller Anne Krigsvold blei en svært entusiastisk D&D-fan.)

Hans-Martin teipa konserten som muligens vil bli utgitt som bootleg under navnet “Romklang med Drømmere & Drankere i bakgrunnen”.

Lørdagen etter spilte et mini-D&D på stabbursfest på Sokna med Nygaard, Tufte og Jan Tariq – denne gangen på bass. Konserten var noe prega av at noen av medlemmene hadde forsynt seg for godt av gratis drikke - det hadde heldigvis publikum også, så det ble ingen katastrofe.


Tufte avslutta sommeren den 9. september med å dra på låtskriverkurs på Gjøvik – “From Nashville to Norway” heter festivalen. Der skrev han en låt sammen med David Olney ( Jepp, den beste av dem alle! (http://www.davidolney.com/)) og Peter Nova og Colleen McFarland. Blir “The Sea is Quiet” en hit, ligger det an til førtidspensjonering for Tufte.


God høst og vinter folkens!

Vi drar tilbake til Knut Nyheims studio i Tinn i Telemark for å fullføre innspillingen av den nye skiva den 21. oktober.

Torsdag 3. november spiller vi på Buddy Scene i Drammen.

And for our english speaking friends (translated by G. Oogle)


When the autumn sets in, is good to think about this summer's successes.

Risør Bluegrass Festival

First and foremost, we played for a packed barn at Risør Bluegrass Festival. Equipped with two camcorders, external recorder and recording mixing consoles was our concert set to be yet another classic Dreamers & Drunkards-dvd.

Friday the 15th July we asked reinforced with Erlend Åsland on banjo and Christian Skaugen on dobro and a bunch of new songs from our upcoming CD. We played tight and good and it swung like a beating. Then we closed with "Buy a violet" - strengthened with male choir from Tufts neighboring tents (thanks, guttær!) Was applause from the ceiling.

Our elements were slightly shorter than planned when Hans-Martin used a little playing time in setting up the remote recorder, and the gentleman who was given the task of introducing us was slush full and just stood there and babble a whole track of time.

And the footage? Well, it turned out that lydmixeren had muted (turned off) the bass of Hans-Martin (which sounded very good on stage) to the public so the recordings are completely worthless. (But the DVD from last year are still usable. See below)

Side Project

Christian played with "Early Bird String Band" (http://www.earlybirdstringband.com/) who was voted the most popular feature at the festival. Erlend ended with "Good in the gutted," relegated to guitar when Øystein Sunde not going as planned. But to take over guitar Sunde's no witchcraft for young Aasland.

Snorri made two very good set with Espen Ulleberg & Co. in "Boxcar Rental" (http://www.myspace.com/boxcarrental), and Tufte visited "Olav Larsen and The Alabama Rodeo Stars" (http://www.alabamarodeostars . com) with singing and harmonica at John Prines "Everybody needs somebody That They Can Talk to". When the autumn sets in, is good to think about this summer's successes, or maybe not.

Also, we played at the National Theatre's summer party at Hovedøen August 5, this time reinforced by Jan Tariq (check out "Tuva & Tariq" (http://nb-no.facebook.com/tuvaogtariq)) on dobro and an absent Erlend Aasland brought banjo (we brought the banjo to the Abbey pub, but Åsland proved.)

We played for 110 partygoers actors and theater workers, of which 90 chose to sit outside in the evening sun, rather than hear us indoors. (But actress Anne War Violence was a very enthusiastic D & D fan.)

Hans-Martin tape the concert that might be released as a bootleg called "Reverb with dreamers & drunkards in the background."

Saturday after playing a mini-D & D on the storehouse party at Sokna with Nygaard, Tufte and Jan Tariq - this time on bass. The concert was somewhat influenced by the fact that some members had helped themselves for the good of free drinks - it was fortunately the audience as well, so there was no disaster.


Tufte concluded in the summer of the 9 September to go on a songwriting course at Gjøvik - "From Nashville to Norway" is the festival. There, he wrote a song together with David Olney (Yep, the best of them all! (Http://www.davidolney.com/)) and Peter Nova and Colleen McFarland. If "The Sea is Quiet" a hit, is it possible to early retirement of Tufte.


Good fall and winter, folks!

We go back to Knut Nyheim studio in Tinn, Telemark to finish recording the new album on 21 October.

Thursday 3 November we play on Buddy Scene in Drammen.
-30 september 2011